Корецький районний Будинок школярів був заснований у  1949р. Це був перший і єдиний на той час позашкільний заклад у районі. Основним напрямком діяльності Будинку піонерів (як він на той час називався) було залучення дітей до участі у художній самодіяльності.

   

   


На сьогоднішній день навчально-виховний процес Будинку школярів ґрунтується насамперед на доступності всіх видів діяльності, добровільності, спільності та диференціації інтересів, де забезпечуються умови творчого та інтелектуального розвитку дітей, реалізації їх творчого потенціалу.
Установа у своїй роботі керується  Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про позашкільний навчальний заклад. Будинок школярів володіє Свідоцтвом про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, керується Статутом закладу. Розроблена концепція діяльності Будинку школярів, де чітко поставлена мета і завдання закладу, принципи діяльності, форми роботи.
Будинок школярів знаходиться у приміщені Корецької ЗШ № 3 та займає  площу 236 кв.м , наявні дозволи органів державного нагляду.
Робота Будинку школярів постійно висвітлюється  у місцевій газеті та по  радіомовленню.
Будинок школярів співпрацює з школами, дитячою та масовими бібліотеками, Центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, сектором культури і туризму райдержадміністрації, школою мистецтв, дитячо-юнацькою спортивною школою.
Реалізуючи вимоги Закону України «Про позашкільну освіту» Будинок школярів здійснює вплив на розвиток дітей, створює умови творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, що чітко визначає мету, завдання та перспективи розвитку в контексті реалізації державної політики у сфері рсвіти.
Основною формою організації навчально-виховного процесу в Будинку школярів є гурткова робота, у якій всі види виховної діяльності здійснюються у тимчасових різновікових дитячих колективах, наповнюваність яких становить 10-15 дітей. При  цьому враховується,  що всі діти мають різний соціальний досвід, умови життя і виховання в родинах.
Свобода вибору дитячої творчості – інтелектуальної, технічної, художньої тощо, є пріоритетним чинником усіх напрямків та змісту сучасної позашкільної освіти, доступність якої повинна бути збережена для дітей різного соціального походження. Тому учні зараховуються у гуртки на без конкурсній основі, лише за заявами батьків та за медичними довідками (відповідно до профілю гуртка). У гуртках займаються діти із багатодітних сімей, діти-сироти, напівсироти, малозабезпечені. Керівники гуртків працюють над впровадженням інклюзивної освіти.
Головні напрями гурткової роботи: науково-технічний, туристсько-краєзнавчий, художньо- естетичний, соціально-реабілітаційний. Це 43 гуртки, якими охоплено 668 дітей. 

Дослідницько-експериментальна  діяльність у закладі не проводиться у зв’язку з недостатністю фінансування,тому вихованці Будинку школярів не приймали участі у міжнародних науково-освітніх проектах.

Річний план роботи Корецького районного Будинку школярів та навчальний план розроблені відповідно  до Типових навчальних планів, відповідають меті та завданням закладу, затверджені, відповідно до Статуту, на педагогічній раді  та начальником управління освіти, молоді та спорту Корецької РДА. Навчально-виховна робота в гуртках Будинку школярів здійснюється за типовими навчальними програмами та програмами,  затвердженими МОН України , навчальними програмами затвердженими наказом управління освіти, молоді та спорту Корецької РДА від 09.09.2013 № 71. При розробці навчальних програм педагоги враховують пізнавальні потреби та вікові можливості учнів, які в процесі навчання матимуть змогу практично застосовувати, відтворювати набуті раніше знання та уміння.

На основі програм складені  навчальні плани, заповнені журнали гурткової роботи та розроблені конспекти занять, сформовано розклад . Відповідно до річного плану роботи закладу проводяться засідання педагогічної ради (не менше 3-х разів на рік), протоколи яких відповідно оформлені у книзі протоколів педагогічної ради.

Уся ділова документація ПНЗ, наочність кабінетів ведеться відповідно до законів України на державній мові.
Пріоритетні цілі і завдання навчально-виховного процесу Будинку школярів належним чином узгоджені з визначеною системою цінностей в «Програмі національного виховання гуртківців Будинку школярів на 2008-2020роки». Досить актуальною для позашкільного закладу є програма «Творча обдарованість», яка відкриває широкі можливості для виявлення дітей з природними здібностями та нахилами, розвитку обдарованих дітей, спроможних самостійно діяти в пізнавальних ситуаціях, життєвих обставинах, сприяє становленню дітей як громадян-гуманістів, здатних поєднувати професійні і світоглядні, етичні та естетичні потреби та інтереси. 
Відповідно до річного плану роботи Корецького районного Будинку школярів та щомісячних планів проводиться організаційно-масова робота закладу, розроблені відповідні сценарії свят, ігор, конкурсів, виховних заходів. Одним із важливих напрямів діяльності закладу є організація дозвілля дітей у позаурочний час, пошук цікавих колективних форм роботи з ними. Практика показує, що ефективним засобом впливу на виховання і розвиток дітей є календарно-обрядові свята. Соціально-педагогічна значимість їх у тому, що участь у них вихованців дає змогу формувати національну свідомість і самосвідомість, створює емоційну атмосферу єдності сценічного майданчика і всієї аудиторії, активізує учасників дійства, даючи їм конкретний засіб прояву активності, творчості, вияву ставлення до свята.

Будинок школярів є центром методичного забезпечення з питань розвитку учнівського самоврядування. На базі  закладу проходять семінари, конференції районної ради старшокласників, проводяться заняття районної школи «Лідер», розроблений план спільних дій на виконання тристоронньої угоди між відділом освіти, районною батьківською радою та районною радою старшокласників.
Лідери учнівського самоврядування двічі відпочивали у Міжнародному молодіжному таборі «Артек». Особлива увага  приділяється просвітницькій програмі «Рівний-рівному», яка  спрямована на оволодіння лідерами тренінговою технологією  та набуття навичок проведення тренінгів з однолітками. Діяльність органів учнівського самоврядування постійно висвітлюється на сторінках газети «Вісник Кореччини» та на сторінках веб-сайту.

На сьогоднішній день Будинок школярів опинився в неоднозначній ситуації. Оскільки ми знаходимося у приміщенні школи №3, то більшість наших вихованців – учні цієї школи. У зв’язку із зменшенням кількості класів та учнів у цій школі та оскільки ми займаємо 4 класні кімнати для гурткової роботи, де одночасно займаються 2 або 3 керівники гуртків, ми змушені були перенести окремі гуртки на бази шкіл. В цьому є свій позитив, адже був зроблений крок назустріч сільським дітям, які мають змогу урізноманітнити своє дозвілля. Але разом з тим, тут прослідковується і негативний момент: це впливає на проведення позашкільних заходів, на яких не можуть бути присутні всі вихованці та навчально-виховний процес, оскільки заняття проводяться у непристосованих приміщеннях за відсутності належної матеріально-технічної бази. Будинок школярів має 1 комп’ютерний клас, який налічує 5 одиниць комп’ютерної техніки, принтер, сканер.
Стан матеріально-технічної бази позашкільного закладу не в повній мірі відповідає вимогам у зв’язку із зношенням матеріальних цінностей, застарілим обладнанням та через брак відповідного фінансування системи позашкільної освіти району. Незважаючи на це,  у закладі оформлені кабінети гурткової роботи, де розміщені виставки дитячих робіт, стенди, які висвітлюють організацію дозвілля вихованців. У зв’язку з недостатністю приміщень дирекція Будинку школярів проводить роботу по розширенню мережі гуртків на базах міських та сільських шкіл. Саме через недостатнє фінансування відсутня можливість створення на базі закладу відповідних відділів,  введення у штат ставки психолога, завідуючого відділенням МАНУМ.
Під постійним контролем адміністрації Будинку школярів питання охорони праці. Одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.
У закладі проводяться  заходи щодо організації роботи з безпеки життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Для цього керівники гуртків упродовж навчального року проводять для вихованців вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі, які записують у журналах реєстрації інструктажів, а також поточні бесіди, години спілкування – у журналах гурткової роботи. У закладі наявні пожежний інвентар, наочність з техніки безпеки, створено безпечні умови праці та навчання у навчальних кабінетах. Протягом останніх трьох років у Будинку школярів відсутні випадки дитячого травматизму.
Проблемні питання, що потребують негайного вирішення:
- виділення власного приміщення;
- розширення мережі гуртків науково-технічного та  еколого-натуралістичного напрямів на базах шкіл;
- введення в штатний розпис посади психолога, завідуючого відділом МАНУМ та завідуючого відділом гуртків художньо-естетичного напряму, заступника директора;
- зміцнення та оновлення матеріальної бази закладу та  діючих гуртків.
 Перспективи подальшого функціонування:
- підвищення якості освітніх послуг шляхом зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
- упровадження професійної підготовки учнів та учнівської молоді району;
- інформатизація навчально-виховного процесу;
- участь вихованців Будинку школярів у всеукраїнських та міжнародних проектах через діяльність секцій МАНУМ;
- створення умов для функціонування школи раннього дитячого розвитку із залученням дітей дошкільного віку;
- удосконалення форм інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами;
- запровадження видачі свідоцтв про позашкільну освіту випускникам позашкільного навчального закладу.

Корецький районний Будинок школярів знаходиться у комунальній власності територіальної громади району.
Адреса (юридична та фактична): 34700, Україна, Рівненська область, м.Корець, вул.40 – річчя Перемоги, 1. Тел. (03651) 2-19-22; Е-mail: SHKOLJARIK_KOREC@ukr.net